เจ้าอาวาส

พระครูยุตติคุณากร

 

           ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่-คณะธรรมยุต ได้มีลิขิต ที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แจ้งตามรายงาน ของ พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) ว่า พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตรพ้นจากตำแหน่ง พระราชปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต) จึงแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ และพระครูยุตติคุณากรได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
          บัดนี้ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต) ได้เสนอแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต) อายุ ๖๐ พรรษา ๓๘ น.ธ. เอก วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
          การเสนอแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดแก้ว-พิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๓๐ (๑) (๒) (๓) (ค) และข้อ ๓๑ วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะ- พระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759